תנאי שימוש בשירות אחסון ותמיכה של Croko CMS

הגדרות 

ספק -OpenStudio

משתמש - כל גולש הנרשם לשירותיו של הספק 

שירותים - שירותי אחסון ותמיכה המוצגעים על ידי הספק למשתמש

מערכת - Croko CMS

 

תנאים כלליים

 1. מערכת Croko CMS (המערכת) מופצת תחת רישיון AGPL והשימוש במערכת כפוף לתנאי רישיון זה. 

 2. תנאי השימוש במסמך זה מתייחסים לשירותי האחסון והתמיכה (השירותים) של הספק למשתמש. 

 3. תנאים אלה חלים על השימוש במערכת בכל תצורה שהיא, אלא אם נחתם בין הספק לבין המשתמש חוזה משפטי מחייב. תנאים אלה חלים בין אם באמצעות מחשב או כל מכשיר אחר המאפשר שימוש במערכת כדוגמת טלפון ניידים, מחשבי כף יד וכיו"ב. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים ללא אפליה לגברים ולנשים כאחד.

 4. אין להשתמש בשירותים לניהול עסקים המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 5. על ידי רכישת שירותים מסוג זה הנך מצהיר ומתחייב שגילך הוא יותר מ 18 שנים ושיש לך כשרות משפטית מלאה להשלמת פעולה חוזית כזו ללא כל צורך באישורים או הסכמות נוספים.

 6. השימוש בשירותים אלו מצריך הרשמה מראש. בתהליך הרישום למערכת הנך מתחייב כי הפרטים שמסרת נכונים ומלאים אי מסירת פרטי התקשרות נכונים כגון מספרי טלפון וכתובת דוא”ל ימנעו מהספק ונציגיה כל אפשרות לצור עמך קשר למסירת פרטים / עדכונים או אזהרות במקרה הצורך.

 7. חלק מהשירותים המוצעים כרוכים בתשלום. לשם שימוש בשירותים אלו תדרש למסור פרטי כרטיס אשראי בתוקף ובעלותך. במקרה של שינוי באחד הפרטים עליך לעדכנם בחשבון המשתמש שלך באתר. 

 8. בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה עבור כל אחד ממשתמשי המערכת. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר, אין למסור מידע זה לאיש. הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות מדיניות אבטחת המידע או קביעת אמצעי זיהוי שונים או נוספים בעתיד.

 9. הספק רשאי לשנות מעת לעת את השירותים המוצעים, את היקפם וזמינותם. שינויים אלו יתבצעו לפי החלטתה, והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הספק בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי הספק להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. זאת לאחר הודעה מוקדמת בפרק זמן סביר בין אם בהודעה פנימית במערכת, הודעה באתר, תכתובת דוא"ל או כל אמצעי אחר, עפ"י שיקול דעתה של החברה ובכל מקרה לא יותר מ 30 יום לפני הפסקת השירות. הספק יהיה רשאי למחוק במקרה כזה את המידע שהוזן במערכת בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. 

   

הפסקת השירות 

הספק רשאי, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הספק לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. מסירת פרטים שגויים בעת הרישום

 2. מסירת שם המשתמש והסיסמה לשימושו של צד שלישי

 3. הפרת תנאי הסכם זה

 4. מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בספק או בצד שלישי כל שהוא, לרבות משתמשים אחרים, או גופים הקשורים לספק או נציגיהם

 5. ביצוע כל פעולה שתמנע ממשתמשים אחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא

 6. שימוש במערכת לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה אשר עשוי להתפרש כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, לסייע, להקל או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי.

 7. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (לשירותים הכרוכים בתשלום)

 8. אם יש לך חוב כספי לספק, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

זכויות יוצרים ורישיון שימוש מערכת 

 1. קוד המקור של מערכת מופץ ברישיון AGPL וזכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת ובכל תוכן הכלול בה הנן של הספק.

 2. חומרי התיעוד והתכנים באתר זה מופצים ברישיון CC BY-NC

 

חבילת התנסות (חבילה "בסיסית")

 1. הספק רשאי לאפשר שימוש במערכת ללא תשלום לתקופה קצובה או ללא הגבלה (תקופת ניסיון) כפי שיפורסם ויעודכן מעת לעת (על פי החלטת הספק). אם הוגדרה תקופת קצובה יכול המשתמש בתום התקופה שנקבעה לאחר שהתנסה במערכת, להחליט אם להמשיך ולהשתמש במערכת ולשלם עבור רישיון השימוש בה. הספק אף רשאי לשנות בכל עת את התקופה הקצובה הניתנת ללקוח.

 2. אתרים בחבילת התנסות נושאים שמות "תת-מתחם" (סאב-דומיין). הספק שומר לעצמו את כל הזכויות לבטל או להשעות את השימוש בכל "תת-מתחם" בכל עת ללא סיבה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים ויודע שכל תחומי המשנה הינם בבעלות הספק וכי הוא עשוי מסיבה כלשהי, או ללא כל סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש או חבות למשתמש או לכל צד שלישי, להפסיק או להשעות את החשבון של המשתמש ותחום המשנה, ולהסיר או למחוק כל תוכן הקשורים לחשבון לשם המשתמש ולתחום המשנה באופן מיידי.

 3. ספק רשאי בכל עת לשנות תנאי זה ולדרוש מהלקוח תשלום עבור המשך השימוש במערכת. מובן כי הספק לא ידרוש תשלום בעבור תקופת השימוש שקדמה לשינוי תנאי זה.

 4. הספק רשאי להציב פרסומות לצד השירותים שניתנים חינם וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 5. הספק רשאי לחסום ו/או למחוק מהמערכת כל מידע, אם וכאשר הלקוח לא הסדיר את התשלום עד לסיום תקופה זו לרבות אם הופסק תשלום שניתן מראש.

 6. לקוחות שינצלו את תקופת הניסיון לצורך פתיחת מספר רב של אתרים למשך תקופה זו ותוך שימוש בהם בצורה מסחרית בלתי הולמת, מסתכנים בכך שהספק ינעל או ימחק אתרים אלה ללא הודעה מוקדמת.

 

הגבלת אחריות 

 1. השירותים מוצעים כפי שהם (AS IS). 

 2. על הספק לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא לנזק כתוצאה ממתן שירותים שהיא מספקת

 3. על הספק לא תחול כל אחריות לכל נזק אם\וכאשר ייגרם לנוטל השירות.

 4. על הספק לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של נוטל השירות, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של נוטל השירות.

 5. הספק אינו אחראי על גיבוי המערכת של הלקוח ובאחריות הלקוח לגבות ולשמור העתק לכל תוכן מכל סוג טרם העלאתו למערכת.